Loga    Loga

     

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který přispěje k jejímu ekonomickému růstu, konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se české regiony mohly stát významným místem koncentrací těchto aktivit v Evropě. Příspěvek strukturálních fondů EU na OP VaVpI je více než 2,07 mld. EUR, společně s národními zdroji tak bude výzkum a vývoj a inovace v ČR podpořen částkou převyšující 2,43 mld. EUR.

V zájmu nestranného a objektivního hodnocení projektů, které budou v rámci OP VaVpI předkládány, zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jakožto Řídicí orgán OP VaVpI tuto Centrální databázi hodnotitelů (CDH). 

Do CDH se budete moci zaregistrovat poté, co bude vyhlášena výzva pro registraci hodnotitelů. 3. výzva pro registraci hodnotitelů prioritních os 1, 2 a 4 byla spuštěna dne 22.9.2009 a dne 30.10.2009 bude ukončena.

Hodnotitel projektů OP VaVpI musí splňovat následující kritéria:

A) Obecná kvalifikační kritéria (tj. znalost českého jazyka, vysokoškolské vzdělání, úspěšná registrace v CDH) a B) Odborné předpoklady způsobilosti (viz. článek Požadavky na hodnotitele OP VaVpI zveřejněný na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/hodnoceni-projektu)

Upozornění pro hodnotitele:

Jste-li v databázi registrováni jako hodnotitel/ka již od minulých výzev, NENÍ třeba se znovu registrovat. Každá nová výzva k registraci pro hodnotitele je určena zejména novým zájemcům. Máte-li však jako stávající hodnotitel (registrovaný od předchozích výzev v rámci prioritní osy 2) zájem i o hodnocení projektů v rámci prioritní osy 4, informujte nás, prosím, o této skutečnosti e-mailem na adresu evaluation@msmt.cz .

(Pozn.: pokud jste již registrován/a jako hodnotitel/ka v rámci prioritní osy 2 (PO2) a máte zájem o hodnocení projektů i v rámci osy 1 (PO1), není třeba nás informovat, neboť požadavky na hodnotitele jsou v případě prioritních os 1 a 2 stejné).

 

Máte-li zájem stát se hodnotitelem OP VaVpI, proveďte tyto kroky:

  1. Kliknutím na tlačítko "Registrace do OP VaVpI" níže na této stránce se zaregistrujte jako uživatel Centrální databáze hodnotitelů. Vzápětí obdržíte přístupové heslo na emailovou adresu, kterou uvedete.  
  2. S tímto heslem se přihlaste do CDH (tlačítko "Přihlášení k CDH" na této stránce) a vyplňte Dotazník hodnotitele.
  3. Poté, co Řídicí orgán posoudí soulad Vámi uvedených informací s požadavky na hodnotitele OP VaVpI, bude Vás informovat zasláním emailové zprávy.